Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, là chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài.