Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng

Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động năm 2023; phối hợp với các ngành chức năng liên quan để triển khai các hoạt động hiệu quả thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho đối tượng dự án và người dân trên địa bàn.