Hiển thị tất cả 2 kết quả

Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động năm 2023; phối hợp với các ngành chức năng liên quan để triển khai các hoạt động hiệu quả thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho đối tượng dự án và người dân trên địa bàn.

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, là chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài.